0470/55.37.41

Algemene voorwaarden

De opdrachtgever dient voor de vervaldatum het verschuldigde bedrag contant te voldoen. Alle bedragen die op hun vervaldag niet voldaan zijn worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan 10% en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten van 10% en die minimum € 50,00 per factuur zal bedragen. In geval van betwisting moet de factuur geprotesteerd worden binnen de 7 dagen na ontvangst ervan.

Alle vorderingen en geschillen worden beslecht door het vredegerecht van Gent of de Rechtbanken van eerste Aanleg of Koophandel te Gent, volgens het Belgisch recht.